Gazeteniz TURAN’ın Özel Haberiyle duyurduğu gibi tescîlli köprünün zarar tazmini için son olarak AFAD’a yaptığı başvuruya karşılık; “süreç tamamlanmıştır” cevabını alan Cezmi ORKUN’a Kültür ve Turizm Bakanlığı olumlu cevap verdi…
01-FOTO-1- TESCİLLÎ TARİHÎ TAŞ KÖPRÜ

*Bakanlık, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na; 2863 Sayılı Kanun gereği ivedi inceleme ve gizlilik esasıyla yapılacak işlemlerin sonucundan kendilerine ve Cezmi ORKUN’a 10 gün içinde bilgi verilmesi talimatını verdi…

İRFAN SÖNMEZ'İN KİTABI "KAYIP BARIŞ" YAYINLANDI! İRFAN SÖNMEZ'İN KİTABI "KAYIP BARIŞ" YAYINLANDI!

 04-FOTO-4- TURAN ÖZEL HABER

Doğru Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Madenli hemşehrimiz Cezmi ORKUN, Gazeteniz TURAN’ın 31 Ocak 2023 tarihli nüshasında yaptığı Özel Haberle kamuoyuna duyurduğu gibi tescillî tarihî Maden Köprüsü’nün yıkımı sonrası herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı’na ve AFAD’a yaptığı başvuruların ardından, mücadeleden vazgeçmeyerek 23 Ocak 2023 Tarihi itibarıyla ilgili 3 bakanlığa birden başvuruda bulunmuştu…

05-FOTO-5-     İL AFAD SÜREÇ TAMAMLANDI

*İL AFAD “SÜREÇ TAMAMLANMIŞTIR” DEMİŞTİ!

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi ORKUN, Gazeteniz TURAN’a yaptığı özel açıklamada 30 Ekim 2019 Tarihi’nde yıkılan tescillî tarihi taş köprüye ilişkin olarak yaşanan süreç ve bulunduğu girişimler hakkında ayrıntılı bilgi verirken, son olarak AFAD’a yaptığı başvuruya karşılık; Elazığ Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)’nin 03.01.2023 tarih ve 459651 sayılı cevabi yazısı ile “Söz konusu bölgede Etüd raporuna istinaden 18.6.2019 tarih ve 1153 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Afete Maruz Bölge (Yapı ve Yasaklı alan) ilan edildiği karar sonrası hak sahipliği çalışmaları da yapılarak süreç tamamlanmıştır” bilgisi verildiğini ifade ederek, söz konusu cevabi resmî yazıyı da kamuoyunun dikkatine sunmuş ve kamu görevi yapmakta olan ilgililere Anayasa’nın XI. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Başlıklı 63. Maddesi’yle ilgili kanun ve hükümlerini hatırlatmıştı…

03-FOTO-3- CEZMİ ORKUN

ORKUN 3 BAKANLIĞA BİRDEN BAŞVURUP, SONUCU PAYLAŞACAĞINI SÖYLEMİŞTİ! 

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Cezmi ORKUN, Gazeteniz TURAN’a; Değerli hemşerilerim, tüm bu uğraşlarım sonuçsuz kalınca, özetle halen çalışmakta olan Yıldızlar SSS Holding(Eti Gümüş) firmasının bu heyelana sebep olduğunun belgelenmesine, ikinci köprünün kullanılmaz hale gelerek görüntü kirliliği oluşturmasına ve üçüncü köprünün de devletin bütçesinden karşılanmasına rağmen, sorumlular ve ilgililer hakkında bir işlem yapılmamasını manidar bulduğumu ve Anayasanın 63. Maddesi ve 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesi doğrultusunda ilçenin tarihi yapılarından olan bu eserin Maden ilçemize kazandırılması ve oluşan zararların ilgili firmadan tazmini ve gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması hususlarında ilgili bakanlıklardan; Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıklarına 23 Ocak 2023 günü yeni bir başvuru ile talepte bulundum.” Açıklamasında bulunduktan sonra; Tarihî Maden Köprüsü’nün, tarihimizdeki kalıcılığını sağlamak adına yasal işlemler de dahil tüm adımları atacaklarını ve tarihimizi gelecek kuşaklara aktarma konusunda öncü olacaklarını dile getirmiş ve sonucu kamuoyu ile paylaşacağını bildirmişti…
07- FOTO-7-   VALİ ve PASA

VE ORKUN’DAN TURAN’A ÖZEL AÇIKLAMA, KAMUOYU’YLA PAYLAŞIM…

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi ORKUN, TURAN’a yaptığı; “TARİHİ KÖPRÜMÜZ MERCEK ALTINDA” Başlıklı açıklamasında; “23 Ocak 2023 Tarihli ilgili bakanlıklara verdiği dilekçesinin son paragrafında; “Bakanlığınız uhdesinde yer alan bu kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde, söz konusu tarihi köprünün restorasyonu ve devletin uğradığı zararın tazmini yanında heyelan bölgesinde sorumlu firmanın alacağı önlemler ile yöre insanı üzerindei baskıların ortadan kalkması sağlanmış olacaktır. Yöre insanı, emekli Genel Müdür ve siyasi bir kişilik olarak, Bakanlığınızca bahse konu sorumlu firma ve ilgililer hakkında yasal süreci başlatacığınıza olan inancım tamdır. Sorumlu firmanın, gelecekte ilçemizi çöp deposu olarak kullanma arzusu nedeniyle üzerinde oynanan oyunlara devletimizin fırsat vermemesi, rant uğruna ilçemizin kurban edilmemesi, Maden ilçemizdeki tarihi yapılarından olan bu eserin yeniden kültür coğrafyamıza kazandırılması ve oluşan zararların tazmini konusunda gereğini, tensiplerinize arz ederim.” İfadeleriyle Anayasamızın 63.maddesi ve 2863 nolu kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu 65.maddesi çerçevesinde gereğini talep etmiştim.”
08-FOTO-8-    TAŞ KÖPRÜ YIKIK
“TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYONU, DEVLETİN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİN EDİLMESİ”
“Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgi-a dilekçeme ekte sunduğum 25.01.2023 tarih ve 3424022 sayılı cevabi yazısında “Bakanlığımız birimlerimiz arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde söz konusu tarihi köprünün restorasyonun yapılması, devletin uğradığı zararın tazmin edilmesi, heyelan bölgesindeki sorumlu firma tarafından önlemlerin alınması talep edilen ilgi yazının bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir. İlgi yazıda değinilen hususların Diyarbakır Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ivedilikle incelenerek gerekli işlemlerin yapılması, yapılan işlemlerin sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze on gün içinde bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadeleriyle konu hakkındaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Umarım aynı hassasiyeti diğer bakanlıklar da gösterir ve sorumlu firmanın dokunulmazlığına son verilir. Basınımızın değerli temsilcileri, İlgili Bakanlıklarca mercek altına alındığına inanmak istediğim ve sizlerin aracılığı ile yukarıda açıkladığım hususun kamuoyu oluşturmak adına hemşerilerimize iletilmesi gerekmektedir. Yeni gelişmeler olduğunda yine sizlerin aracılığıyla hemşerilerimi bilgilendireceğimi belirtmek isterim.”
02-FOTO-2- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI CEVAP
BAKAN ADINA DAİRE BAŞKANI EBRU AKYOL ZOR İMZALI RESMÎ YAZI…

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25. 01. 2023 Tarih ve E-75383205-165.02.02-3424022 Sayılı olan Bakan Adına Daire Başkanı Ebru AKYOL ZOR imzalı resmî yazısında; “Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ivedilikle incelenerek gerekli işlemlerin (Gizlilik esasına uyularak) yapılması. Yapılan işlemlerin sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze on gün içinde bilgi verilmesi” ifâdeleriyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne talimat verdi…
Resmi Yazıda aynen şu ifâdelere yer verildi;

09-FOTO-9- İŞLETME VE PASA- FOTO H. VEHBİ

“30.10.2019 TARİHİNDE YIKILDIĞI, SORUMLU FİRMA HAKKINDA İŞLEM YAPILMADIĞI!”

“Elazığ ili, Maden ilçesindeki I. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taş köprünün Madencilik faaliyeti sonucu oluşan hafriyatın etkisiyle 30.10.2019 tarihinde yıkıldığı, faaliyeti devam eden yıkımdan sorumlu firma hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı; Karayolları Genel Müdürlüğüne sorumlu firma ile ilgili yasal işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin iletilen dilekçeye cevaben sahadaki malzeme stoğunun kaldırılması ve gerekli önlemlerin ilgililerce alınması konusunda Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunun, sorumlu firmanın madencilik faaliyetlerinin sebep olduğu heyelan etkisinin ilgili kurum ve kuruluşların alacağı ortak tedbirlerle ortadan kaldırılmasından sonra onaylı restorasyon projesinin uygulanacağının bildirildiği, 09.08.2022 tarihli anılan kuruma iletilen dilekçe ile köprünün yıkılmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadığı…”

10-FOTO-10-    TARİHÎ TAŞ KÖPRÜ

“İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ’NÜN YAPIMI DEVLET BÜTÇESİNDEN!..”
“Sorumlu firmanın çalışmalarına devam ettiği söz konusu firma ve ilgililer hakkında işlem yapılmama nedenine ilişkin bilgi istenildiği, 26.08.2022 tarihli cevabi yazıda konu ile ilgili birimin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olduğunun bildirildiği, bunun üzerine anılan kuruma ikinci köprünün kullanılmaz hale gelerek görüntü kirliliği oluşturduğu, üçüncü köprünün yapımının devletin bütçesinden karşılanmış olmasına rağmen sorumlu firma ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılmadığına ilişkin 13.09.2022 tarihli dilekçenin iletildiği, Elazığ Valiliği AFAD İl Müdürlüğüne gönderilen başvuruya cevaben iletilen 03.01.2023 tarihli yazı ile alanın afete maruz bölge ilan edildiğini sorumluluk alanındaki tüm işlemlerin yapıldığının bildirildiği ancak ilgililer tarafından hiçbir işlem yapılmadığı belirtilerek;

11-FOTO-11- MADEN VE KÜLTÜR VARLIKLARI

“DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞLEM”
“Bakanlığımız birimlerimiz arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde söz konusu tarihî köprünün restorasyonun yapılması, devletin uğradığı zararın tazmin edilmesi, heyelan bölgesindeki sorumlu firma tarafından önlemlerin alınması talep edilen ilgi yazının bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir.

İlgi yazıda değinilen hususların Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ivedilikle incelenerek gerekli işlemlerin (Gizlilik esasına uyularak) yapılması. Yapılan işlemlerin sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze on gün içinde bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”