MEHMET RIFAT EFENDİ (Harputlu):

Ulemâdan Hüseyin Efendi’nin oğlu olup 1247 (1831) tarihinde Harput’ta doğmuştur. İlk bilgileri aldıktan sonra 1275’de Süleyman Paşa Medresesine girip sonradan Elâzığ Müftüsü olan Hacı Mehmet Efendi’den okuyup icâzet almıştır.

Safer 1290’da uhdesine tevcîh olunan ibtidâî Hariç Bursa Müderrisliği ruûsu Rebiulaher 1304’te İbtidâî Dâhil’e ve zilhicce 1311’de Musıla-i Sahn’a terfi’ etmiştir.

Rebiulevvel 1302’de (1884) Keban Madeni Müftülüğüne tayin edilmiştir. Keban Madeni Müftüsü iken 4 Teşrinieevel 1311’de (1895) vefat etmiştir.

İBRAHİM (RIZA) EFENDİ  (Harputlu):

Hacı İbrahimzâde Ahmet Asım Efendi’nin oğlu olup kânunuevvel 1278 tarihinde Elâzığ’a bağlı Harput Kazasının Ahmet Bey mahallesinde doğmuştur. Babası ilmiyeye mensup ve müderristi. Aile Hacı Ahmet Efendizâde diye şöhret bulmuşu.  

Harput’ta Kâmil Paşa Medresesi’nde müderris bulunan meşhur müelliflerden Kaside-i Bürde Şârihizâde el-Hac Abdülhamit Efendi’den ders görerek kânunuevvel 1311’de icâzet almıştır.

Mayıs 1328’de Keban kazasına bağlı Muşar Nahiyesi (Baskil) niyâbetine(nâipliğine) tayin edilmişti. Bir ara aynı bölgede bulunan Hûh-ı Ulyâ (Yukarı Hoh) karyesi niyâbetine tayin edilmişse de 1329’da bu niyâbetin lağvı ile açıkta kalmış ve kanunusanî 1332’de Nazimiye Kazası niyâbetine tayin edilmiştir.

NOT:

1-      Sadık Albayrak’ın hazırladığı ‘SON DEVİR OSMANLI ULEMÂSI’ isimli eserden derlenmiştir.

2-      Parantez içindeki açıklamalar bana aittir