Meclisten geçen ve geçen gün Resmi Gazete’ de yayımlanan torba yasa ile kazançları basit usulde vergilendirilen ve küçük esnaf olarak ifade edilen yaklaşık 850 bin mükellef grubunun kazançları vergiden istisna tutulmuştur. Bu mükellefler 2021 yılı dâhil bundan sonra yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek ve gelir vergisi ödemeyeceklerdir. Böylece devlet küçük esnaftan bugüne kadar aldığı vergiden vazgeçmiştir. Yapılan bu düzenlemenin önemli ve rasyonel olduğunu düşünüyoruz.

Basit usulde vergiye tabi olmanın genel ve özel şartlarını aşağıda özetlemeye çalışacağız.

A.      Genel Şartlar:

1.       Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (yardımcı işçi ve çırak kullanmak mümkündür)

 

2.       İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması, kiralanmış olması halinde 2021 yılı için işyeri kira bedeli Büyükşehir Belediye sınırları içinde 12000 TL, diğer yerlerde 7600 TL’ sini aşmamak,

B.      Özel Şartlar:

 

1.       Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikleri sonra satanların yıllık alımlarının tutarı 240.000 TL’sini aşmaması,

 

2.       Yukarıda yazılı bentte, yazılı olanların dışındaki yani alım-satım işleri dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının 76.000 TL’sini aşmaması,

 

3.       1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hâsılatının toplamının 150.000 TL’sini aşmaması,

Gerekmektedir. Ayrıca, yasaya göre; sarraflar, kıymetli maden ve mücevherat alım ve satımı ile uğraşanlar, inşaat ve onarım işi yapanlar, gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar, maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları işletenler, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanmayacaklardır.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve 2021 yılında basit usulde mükellef olanlar 2021 yılı içinde yasadan yararlanarak 2022 yılında gelir vergisi beyannamesi vermeyecek ve gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Ayrıca, 2020 ve 2021 yıllarında yani üst üste bu iki yıl yukarıda açıklanan şartları taşıyan gerçek usule tabi küçük esnaf 2022 yılının Ocak ayının sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Dolayısı ile küçük esnafın bu şekilde vergi yükü kaldırılmış olmaktadır. Getirilen bu kolaylık ve avantajın bilinmesini ve değerlendirilmesini diliyoruz.