7405 Sayılı yeni Spor Yasası TBMM’ de kabul edilerek 26 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp ‘’spor anonim şirketine’’ dönüşecektir. Kurulacak olan anonim şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmayacaktır. Yeni yasa; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartlarını düzenlemektedir.

Yapılan değişiklikle spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için “denk bütçe” sistemi getirilmekte, spor kulüplerinin önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanmaları, uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca spor kulüpleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebileceklerdir. Bundan sonra spor kulüplerinin 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilâtlarını, bankalar, finansal kuruluşlar veya PTT aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. En önemlisi spor kulüpleri yöneticileri spor anonim şirketinin oluşacak zararlarından müteselsil sorumlu olacaklardır.

7405 Sayılı Spor Yasası’nın spor kulüpleri için getirdiği yeni düzenlemelerden önemli bir kısmını şu şekilde özetlemek mümkündür.

·         Daha önce de belirttiğimiz gibi, yasa ile getirilen en önemli değişiklik spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor anonim şirketi haline getirilmeleridir.

·         Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulacak ve tüzel kişilik kazanacak anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleriyle spor anonim şirketi vasfını kazanacaktır. Şirketin tescil başvurusu bakanlık tarafından 30 gün içinde karara bağlanacaktır.

·         Spor kulüpleri mevcut aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak kurulacak şirkete sermaye olarak koyabilecek veya devredebileceklerdir.

·         Kurulacak spor anonim şirketinin hisselerinin nama yazılı olması zorunludur.

·         Spor anonim şirketi kârından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlamayacaktır.

·         Spor kulübüne üyelik için özel koşullar aranmayacak, kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları yeterli olacaktır.

·         Spor kulüpleri, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmaması, zorunlu organların ve yönetim kurulunun oluşturulmaması, olağan genel kurul toplantısının iki kez üst üste yapılamaması durumunda kendiliğinden sona erecektir.

·         Bu hallerden en az biri gerçekleşirse, bakanlık ve spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecektir.

·         Genel Kurul her zaman spor kulübünün feshine karar verebilecektir.

·         Spor kulüplerinin idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca denetlenecektir. Bu denetim bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırılabilecektir.

·         Geçiş hükümleriyle ilgili kanunun Geçici 1’nci maddesine göre; spor kulüplerinin bu tarihten itibaren en geç bir yıl ve ek olarak verilen altı aylık süre içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri, daha önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlerin de en geç bir yıl ve ek olarak verilen altı aylık süre içinde spor anonim şirketi haline gelmeleri gerekmektedir.  

Yeni yasa ile yürürlüğe konulan değişikliklerin, özellikle gelir gider dengesi ve kulüplerin borçlanmasına getirilen sınırlama ile yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin çok önemli olduğu görüşündeyiz.